Innmarka består av:
Fulldyrket areal:
185 daa (herav leid 6 daa)
Overflatedyrket areal:
4 daa
Innmarksbeite:
36 daa (herav leid 23 daa)