Tidlig metalltid (2000 - 1 f.Kr.)

De siste 2000 år før vår tidsregning er preget av nye råstoffer og gjenstandsgrupper; blant annet metaller og keramikk. Fram til cirka år 1000 f.Kr. dominerer likevel steinredskapene som funntype. Husene er større enn i tidligere perioder. Folk er blitt mer fastboende og fortsatt er fiske og fangst viktigst for matforsyningen. Fra Elgsnes kjenner vi bare en eneste gjenstand som med sikkerhet er fra dette tusenåret; et fragment av en pilspiss. Trolig finnes det flere funn fra denne perioden skjult i jorda.

Metall og jordbruk

I løpet av det siste årtusen før Kristus blir redskaper av stein gradvis erstattet av metallredskaper. Vi snakker likevel ikke om vanlig bronsealder i Sør-Troms. Det er riktignok gjort noen funn i Vågsfjordområdet som hører hjemme i den tradisjonelle sørskandinaviske bronsealderen, så det har utvilsomt vært omfattende kontakt mellom folk langs kysten.

Fundamentet etter røysa
på Masterhågen.

Interessant i denne sammenhengen er at det har vært ei gravrøys på Vester-Raten som på grunn av sin form og beliggenhet er tolket som ei "bronsealderrøys". Den var trolig av samme type som de svære røysene på Indre Elgsnes. På toppen av Masterhågen på Rateneset ligger også ei rund steinsetting med en diameter på cirka 10 meter, som utvilsomt er ei grav. Den skal ha vært mye høyere, men mesteparten av steinene er fjernet og brukt til byggevirksomhet på handelsstedet. Denne røysa kan også ha vært ei "bronsealderrøys". Røysbegravelsene har vært forbeholdt noen få utvalgte, og vitner om en økende sosial lagdeling og en strengere samfunnsorganisering enn tidligere.

Et viktig resultat av kontaktutvekslingen med Sør-Skandinavia er innførselen av korn. Korndyrkingen har trolig først og fremst vært knyttet til religionsutøvelse. I løpet av det siste årtusenet før Kristus blir likevel husdyrhold og jordbruk faste elementer i matforsyningen, også her på Elgsnes. Rundt Kristi fødsel har jernet erstattet stein som redskapsmateriale, og ved inngangen til jernalderen er det nordnorske gårdssamfunnet etablert.

"Bronsealderrøys" på Indre Elgsnes.
Røysene på Vester-Raten og Masterhågen
har trolig lignet denne.Forrige kapittel