Yngre steinalder (5000 - 2000 f.Kr.)

Pilspisser av stein
funnet på Elgsnes.
Ill.: L. B. Myklevoll

Flensekniv og lita øks.
Ill.: L. B. Myklevoll

Det er gjort mange funn på Elgsnes fra yngre steinalder, særlig fra tidsrommet 5000 - 3000 f.Kr. Det ser ut til å ha vært større boplasser både på Øverlandet og Storbakkan. Ennå på begynnelsen av 1900-tallet var det synlige hustufter på Storbakkan.

Fra utgravninger i Finnmark vet vi at husene i yngre steinalder var rektangulære med vegger av torv og reisverk av tre. De har hatt steinsatt ildsted og ljore i taket. Husene har ligget i rekker et stykke fra strandkanten, og etter hvert som landet steg, bygde man nye hus på en lavere strandterrasse. Derfor er tuftene på Storbakkan yngre enn funnene på Øverlandet. Utover i steinalderen ble husene større. Dette tyder på at folk var blitt mer bofaste, en tendens som trolig startet alt i eldre steinalder. Gradvis ble man mer spesialisert og utnyttet ressursene i havet i stadig lengre deler av året.

Det er funnet mange eneggede skiferkniver på Elgsnes. Slike kniver var trolig flensekniver, brukt til å flå skinn og spekk av sel og småkval. Det er også funnet et stort antall pil- og spydspisser av slipt skifer. Mange av disse spisstypene har trolig også vært brukt til fangst på sjøpattedyr. Flere søkkesteiner viser dessuten at fisk har vært et viktig innslag i kosten. Funn av slipte økser i forskjellige bergarter vitner om at man har arbeidet mye i tre. De største har nok vært brukt til å felle trær og til grovere trearbeid, som tilvirkning av reisverk til husene og ramme til skinnbåtene. De små øksene kan ha vært brukt til detaljarbeid. Storparten av redskapene har nok likevel vært av tre, bein eller horn, og har derfor smuldret bort i jorda.

I mobile samfunn kan konflikter løses ved at noen flytter og slår seg sammen med en annen gruppe, hvis de er misfornøyde med lederens avgjørelser. Med en mer fastboende befolkning må konflikter løses på stedet. Derfor mener mange forskere at det utover i yngre steinalder ble behov for strengere sosial organisering, med blant annet sterkere lederposisjoner. Etter hvert kan det derfor ha utviklet seg et samfunn med flere sosiale lag.


 
Ill. M. Skandfer
Forrige kapittel